Regulamin programu lojalnościowego

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Maloma CLUB (zwany dalej Programem lojalnościowym lub Programem) maloma.pl, oraz warunki uczestnictwa w Programie.

2. Dostęp do niniejszego Regulaminu każdy Klient może uzyskać w dowolnym momencie, poprzez odnośnik „Regulamin Programu lojalnościowego” umieszczony na stronie Sklepu internetowego.

3. Administratorem danych osobowych Klientów jest FASHION Paweł Jamroś z siedzibą w Paczółtowicach, adres: Paczółtowice 372, 32-065 Krzeszowice, województwo małopolskie, wpisany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez MINISTRA ROZWOJU, NIP: 6282001194, REGON: 120317617.

Warunki uczestnictwa w Programie lojalnościowym

1. W celu uczestniczenia w Programie Klient musi posiadać Konto Indywidualne w Sklepie. Zasady dokonywania rejestracji i korzystania z Konta indywidualnego zostały określone w Regulaminie Sklepu.

2. Korzystanie z Programu lojalnościowego jest dobrowolne.

3. Podanie danych osobowych w celu rejestracji Konta indywidualnego również jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia Rejestrację konta i korzystanie z Programu.

Zasady Programu lojalnościowego

1. Program prowadzony jest bezterminowo.

2. Sprzedawca ma prawo zawiesić lub zakończyć Program, a także zmienić zasady jego funkcjonowania w dowolnym czasie.

3. W wypadku podjęcia decyzji o zawieszeniu lub zakończeniu Programu Sprzedawca powiadomi Klientów z trzymiesięcznym wyprzedzeniem za pośrednictwem korespondencji e-mail. W przypadku zmiany zasad funkcjonowania Programu Sprzedawca powiadomi Klientów w sposób opisany powyżej z miesięcznym wyprzedzeniem.

Sposób korzystania z Programu

1. Klient posiadający Konto Indywidualne za każde dokonane zakupy otrzymuje 5% wartości ceny zamówienia do wykorzystania na kolejne zakupy w Sklepie maloma.pl. Środki aktywowane są po 40 dniach od dnia opłacenia zakupu.

2. Zbierane przez Klienta w ramach Programu środki sumują się.

3. Środki z poszczególnych zakupów ważne są przez okres 6 miesięcy od dnia ich aktywacji.

4. W zakładce „Program” w ramach Konta Indywidualnego Klient ma dostęp do informacji o aktualnym saldzie jego środków zgromadzonych w Programie. Klient może zapoznać się z sumą wszystkich środków, wliczając w to środki nieaktywne, a także sumą aktualnie dostępnych środków.

5. Klient wykorzystuje zgromadzone w ramach Programu środki po przejściu do „Koszyka”, poprzez kliknięcie pola „Wykorzystaj środki” w ramach procesu składania zamówienia. Łączna cena zamówienia Klienta zostanie wtedy obniżona o wartość zgromadzonych w ramach Programu środków.

6. Naliczanie środków Programu Lojalnościowego, nie obejmują produktów przecenionych lub produktów objętych inną promocją.

7. Klient traci wykorzystane środki z Programu Lojalnościowego w przypadku: anulowania zamówienia, zwrotu towaru, nieodebrania zamówienia.

8. Środki z Programy Lojalnościowe są dzielone na ilość produktów w zamówieniu, w przypadku zwrotu produktu środki są odejmowane od zwracanego produktu oraz przepadają.

Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Programu Klient może zgłaszać na piśmie listem poleconym lub inną formą przesyłki, na adres: FASHION Paweł Jamroś z siedzibą w Paczółtowicach, adres: Paczółtowice 372, 32-065 Krzeszowice, województwo małopolskie, a także poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: sklep@maloma.pl. Reklamacja powinna zawierać dokładny opis zgłaszanego problemu oraz dane kontaktowe Klienta.

2. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię, nazwisko, adres do korespondencji lub adres e-mail, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej.

3. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia żądania przez Klienta.

4. Zasady reklamacji oraz odstąpienia od Umowy sprzedaży towarów zakupionych z wykorzystaniem Programu lojalnościowego zostały określone w regulaminie Sklepu.

Dane osobowe

1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych.

2. Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych.

3. Zasady i cele przetwarzania danych osobowych Klientów zawarte są w dokumencie „Polityka Prywatności”, dostępnej na stronie internetowej Sklepu pod zakładką „Polityka Prywatności”.

Postanowienia końcowe

1. Regulamin obowiązuje od dnia 10.01.2023 r.

2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. W przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.

3. Strony będą dążyły do polubownego rozwiązania wszelkich sporów powstałych na gruncie umowy zawartej na podstawie niniejszego Regulaminu.

4. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.